Trang chủ Hỏi đáp

Hỏi đáp

bởi 123HOST
Theo quy định của Dự thảo Luật, các doanh nghiệp sau khi được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký trụ sở chính dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp[6]. Việc quy định CTCK phải thực hiện thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán trước, sau đó mới đăng ký doanh nghiệp dễ dẫn đến áp dụng pháp luật chồng chéo và vướng mắc giữa Luật Chứng khoán với Luật Doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn. Mặt khác, điều này còn làm phức tạp thêm về thủ tục hành chính trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, CTCK vừa hoạt động môi giới chứng khoán vừa bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán[7] dễ dẫn đến xảy ra xung đột lợi ích giữa các hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, đồng thời không bảo đảm tính khách quan và lợi ích của nhà đầu tư.
Để khắc phục tình trạng xung đột lợi ích giữa các hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh chứng khoán đồng thời bảo đảm tính khách quan và bảo vệ được lợi ích của nhà đầu tư, cần tách CTCK thành hai loại hình công ty hoạt động độc lập với nhau, gồm: công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán và công ty kinh doanh chứng khoán. Tương ứng với mỗi loại hình công ty sẽ có những hoạt động nghiệp vụ chứng khoán chuyên biệt khác nhau để tránh xảy ra sự xung đột về lợi ích. Đồng thời, không cho phép CTCK hoạt động cho vay và thực hiện các dịch vụ tài chính như ngân hàng. Mặt khác, để đảm bảo thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp của CTCK sau khi được cấp giấy phép thành lập thì Dự thảo Luật nên sửa đổi theo hướng quy định CTCK khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ cần gửi giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán do UBCKNN cấp kèm theo một công văn thông báo đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp để cơ quan đăng ký doanh nghiệp cập nhật thông tin lên Cổng thông tin quốc gia.
Danh mục: Hỏi đáp

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

– Đối với công ty cổ phần: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Dự thảo Luật thì một trong những điều kiện để công ty cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng là mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán phải từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Việc nâng điều kiện về vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng, sự ổn định của công ty đại chúng. Đồng thời, điều này cũng tương thích với điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để gắn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với niêm yết chứng khoán[4] và phù hợp với thông lệ quốc tế, quy mô TTCK.  Tuy nhiên, việc quy định nâng mức vốn điều lệ lên 30 tỷ khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn và thị trường (hiện nay ở Việt Nam có khoảng 98% các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ[5]).
Xuất phát từ lý do trên, theo tác giả, cần điều chỉnh quy định này trong Dự thảo Luật theo hướng quy định nâng vốn điều lệ lên ở mức 20 tỷ đồng. Việc hạ mức vốn điều lệ từ 30 tỷ như trong Dự thảo Luật xuống còn 20 tỷ đồng là hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn thông qua hoạt động chào bán chứng khoán và đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng, uy tín, hiệu quả của doanh nghiệp cũng như sự ổn định của công ty đại chúng trước các biến động của thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.
 – Đối với công ty đại chúng: Điểm a khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật quy định một trong những điều kiện bắt buộc công ty đại chúng phải đáp ứng được khi tiến hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là “có công ty chứng khoán (CTCK) tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là CTCK”. Theo quy định này thì các công ty muốn chào bán thêm cổ phiếu ra thị trường bắt buộc phải có các công ty tư vấn là CTCK. Việc bắt buộc các công ty muốn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phải thuê CTCK tư vấn sẽ phát sinh thêm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các công ty đại chúng đã thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng nhiều lần. Do đó, Dự thảo Luật nên sửa đổi theo hướng: việc bắt buộc phải có CTCK tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ áp dụng cho những công ty đại chúng mới thực hiện và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hành, chào bán cổ phiếu ra công chúng. Pháp luật nên tạo không gian để các công ty đại chúng đã có kinh nghiệm chào bán chứng khoán có thể tự mình lựa chọn thuê hoặc không thuê CTCK tư vấn để góp phần hạn chế được những thủ tục và chi phí phát sinh không cần thiết khi thực hiện hoạt động chào bán thêm cổ phiếu ra thị trường.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều 9 dự thảo Luật Chứng khoán (Dự thảo Luật) đưa ra hai phương án về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo phương án thứ nhất thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán, thị trường chứng khoán (TTCK), tổ chức thực thi pháp luật về chứng khoán và TTCK theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính[1]. Theo phương án thứ hai thì UBCKNN là cơ quan độc lập, trực thuộc Chính phủ[2].
Theo quan điểm của tác giả, việc lựa chọn phương án UBCKNN độc lập, trực thuộc Chính phủ là cần thiết. Bởi vì, vị trí độc lập sẽ giúp UBCKNN chủ động quyết định nhiều vấn đề trong tổ chức và hoạt động cũng như huy động và thúc đẩy các nguồn lực xã hội; giảm khâu trung gian chỉ đạo về nhân sự, về ban hành các văn bản hướng dẫn trong vận hành TTCK; xử lý kịp thời những bất ổn phát sinh, bảo đảm TTCK phát triển lành mạnh, năng động; phát huy tính hiệu quả trong quản lý, giám sát toàn diện đối với TTCK[3]. Bên cạnh đó, quy định UBCKNN độc lập, trực thuộc Chính phủ sẽ tăng cường trách nhiệm quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giúp cho việc quản lý được thống nhất từ ban hành quy chế, cấp và thu hồi giấy phép, cho đến bổ nhiệm nhân sự, chủ động ngân sách và nguồn lực được hiệu quả.
Danh mục: Hỏi đáp

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Load More

Question Title:

What question is being answered?

FAQ Author:

What name should be displayed with your FAQ?

02873-002-123