Phí & Quy trình dịch vụ
Phí & Quy trình dịch vụ

Thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí

1. Mức thù lao Luật sư và các chi phí

Mức thù lao Luật sư và các chi phí cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với Khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa Công ty Luật với Khách hàng (Hợp đồng có đóng dấu của Công ty và chữ ký của Giám đốc Công ty). Ngoài khoản thù lao, chi phí thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết, Khách hàng không phải thanh toán cho Luật sư bất cứ khoản thù lao, chi phí nào khác.

2.  Phương thức thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí

Khách hàng thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí đã được thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý một cách trực tiếp, 100% bằng tiền mặt VNĐ tại

Công ty thông qua bộ phận Kế toán tại trụ sở chính của Công ty Luật THN.

3.  Thời hạn thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí

Việc thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí liên quan đến dịch vụ pháp lý được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa Luật sư với Khách hàng trong từng vụ việc cụ thể : Khách hàng có thể thanh toán thù lao Luật sư khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty; hoặc sau khi Luật sư hoàn thành công việc (thanh lý hợp đồng); hoặc thanh toán thù lao Luật sư theo tiến độ thực hiện công việc.

Xem thêm